NOR/303R0091.00T
OJ L 14/03, p. 1-15
Regulation (EC) No 91/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on rail transport statistics

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 91/2003
av 16. desember 2002
om statistikk over jernbanetransport
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR -
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 285,
under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),
under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité(2),
etter samråd med Regionkomiteen,
etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og
ut fra følgende betraktninger:
1) Jernbaner er en viktig del av Fellesskapets transportnett.
2) Kommisjonen trenger statistikk over jernbanetransport av gods og passasjerer for å kunne overvåke og utvikle den felles transportpolitikken samt transportdelen av regionpolitikken og politikken som gjelder transeuropeiske nett.
3) Kommisjonen har bruk for statistikk over jernbanesikkerhet for å forberede og overvåke fellesskapstiltak på området transportsikkerhet.
4) Fellesskapsstatistikk over jernbanetransport trengs også for å kunne fullføre overvåkingsoppgavene fastsatt i artikkel 10b i rådsdirektiv 91/440/EØF av 29. juli 1991 om utvikling av Fellesskapets jernbaner(4).
5) Det bør samles inn fellesskapsstatistikk over alle transportsystemer i henhold til felles begreper og standarder, slik at det kan oppnås størst mulig sammenlignbarhet mellom de forskjellige transportsystemene.
6) Omstruktureringen av jernbanesektoren i samsvar med direktiv 91/440/EØF samt endringer når det gjelder den type opplysninger Kommisjonen og andre brukere av fellesskapsstatistikk over jernbanetransport trenger, gjør at bestemmelsene i rådsdirektiv 80/1177/EØF av 4. desember 1980 om statistiske oppgaver over godstransport med jernbane innenfor rammen av regional statistikk(5) er foreldet når det gjelder innsamlingen av statistikk fra visse hovedjernbanenettforvaltninger.
7) Det at både offentlig eide og privateide jernbaneforetak driver virksomhet på ett og samme kommersielle jernbanetransportmarked, gjør det nødvendig med en tydelig spesifisering av de statistiske opplysningene som skal framskaffes av alle jernbaneforetak og spres av Eurostat.
8) I samsvar med nærhetsprinsippet fastsatt i traktatens artikkel 5 er det å skape felles statistikkstandarder som muliggjør utarbeiding av harmoniserte data, et tiltak som kan gjennomføres effektivt bare på fellesskapsplan. Slike standarder bør gjennomføres i hver medlemsstat under ledelse av de organer og institusjoner som har ansvaret for å utarbeide offisielle statistikker.
9) Rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar 1997 om fellesskapsstatistikker(6) gir en referanseramme for bestemmelsene fastsatt i denne forordning.
10) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne forordning, skal vedtas i samsvar med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for utøvelse av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen(7).
11) Komiteen for statistikkprogrammet nedsatt ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom av 19. juni 1989 om nedsettelse av en komité for De europeiske fellesskaps statistiske program(8) er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 3 i nevnte beslutning -
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Formål
Formålet med denne forordning er å fastsette felles regler for utarbeiding av fellesskapsstatistikk over jernbanetransport.
Artikkel 2
Virkeområde
Denne forordning skal omfatte alle jernbaner i Fellesskapet. Hver medlemsstat skal innberette statistiske opplysninger om jernbanetransporten på sitt nasjonale territorium. Dersom et jernbaneforetak driver virksomhet i mer enn én medlemsstat, skal de berørte nasjonale myndigheter kreve at foretaket innberetter særskilte data for hver stat det driver virksomhet i, slik at det blir mulig å utarbeide nasjonale statistikker.
Medlemsstatene kan unnta fra virkeområdet for denne forordning:
a) jernbaneforetak som driver virksomhet utelukkende eller hovedsakelig innenfor industrianlegg og lignende anlegg, herunder havner,
b) jernbaneforetak som hovedsakelig yter lokale turisttjenester, for eksempel historiske dampjernbaner.
Artikkel 3
Definisjoner
1. I denne forordning menes med
a) "innberettende stat", den medlemsstat som oversender opplysninger til Eurostat,
b) "nasjonale myndigheter", nasjonale statistikkontorer og andre organer som i hver medlemsstat har ansvar for å utarbeide fellesskapsstatistikk,
c) "jernbaneforetak", ethvert offentlig eller privat foretak som yter tjenester i forbindelse med jernbanetransport av gods og/eller passasjerer.
2. Definisjonene i nr. 1 kan tilpasses og ytterligere definisjoner som er nødvendige for å sikre harmoniseringen av statistikken vedtas etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 2.
Artikkel 4
Innsamling av data
1. De statistikkene som skal samles inn, er angitt i vedleggene til denne forordning. De skal omfatte følgende typer data:
a) årsstatistikk over godstransport - detaljert innberetning (vedlegg A),
b) årsstatistikk over godstransport - forenklet innberetning (vedlegg B),
c) årsstatistikk over persontransport - detaljert innberetning (vedlegg C),
d) årsstatistikk over persontransport - forenklet innberetning (vedlegg D),
e) kvartalsstatistikk over gods- og persontransport (vedlegg E),
f) regional statistikk over gods- og persontransport (vedlegg F),
g) statistikk over trafikkstrømmene på jernbanenettet (vedlegg G),
h) statistikk over ulykker (vedlegg H).
2. I vedlegg B og D er det fastsatt krav til en forenklet innberetning som medlemsstatene kan bruke som alternativ til den normale detaljerte innberetningen i henhold til vedlegg A og C for foretak med et samlet gods- eller persontransportvolum på under henholdsvis 500 millioner tonnkilometer eller 200 millioner passasjerkilometer. Disse terskelverdiene kan tilpasses etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 2.
3. Medlemsstatene skal også framlegge en liste over jernbaneforetak som omfattes av statistikken, som angitt i vedlegg I.
4. For denne forordnings formål skal gods klassifiseres i samsvar med vedlegg J. Farlig gods skal i tillegg klassifiseres i samsvar med vedlegg K.
5. Vedleggenes innhold kan tilpasses etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 2.
Artikkel 5
Datakilder
1. Medlemsstatene skal utpeke en offentlig eller privat organisasjon til å delta i innsamlingen av de dataene som kreves etter denne forordning.
2. De nødvendige data kan framskaffes ved en valgfri kombinasjon av følgende kilder:
a) obligatoriske undersøkelser,
b) administrative data, herunder data innsamlet av reguleringsmyndigheter,
c) statistiske beregningsmetoder,
d) data framskaffet av bransjeorganisasjoner innen jernbanesektoren,
e) ad-hoc-undersøkelser.
3. De nasjonale myndigheter skal treffe de tiltak som er nødvendige for å samordne de datakildene som er brukt, og for å sikre kvaliteten på de statistikkene som oversendes Eurostat.
Artikkel 6
Oversending av statistikk til Eurostat
1. Medlemsstatene skal oversende statistikken nevnt i artikkel 4 til Eurostat.
2. Nærmere regler for oversending av statistikken nevnt i artikkel 4 skal fastsettes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 2.
Artikkel 7
Spredning
1. Fellesskapsstatistikk utarbeidet på grunnlag av dataene angitt i vedlegg A-H i denne forordning, skal spres av Eurostat. I denne forbindelse, og på bakgrunn av særtrekk ved det europeiske jernbanemarkedet, skal data som anses som fortrolige i henhold til artikkel 13 nr. 1 i rådsforordning (EF) nr. 322/97 offentliggjøres bare dersom
a) dataene allerede er tilgjengelige for offentligheten i medlemsstatene, eller
b) de berørte foretak har gitt uttrykkelig forhåndstillatelse til slik offentliggjøring.
De nasjonale myndigheter skal anmode slike foretak om tillatelse til å offentliggjøre de nødvendige data, og skal underrette Eurostat om resultatet av denne anmodningen når opplysningene oversendes Eurostat.
2. Opplysningene som innberettes i henhold til vedlegg I, skal ikke spres.
Artikkel 8
Statistikkens kvalitet
1. For å bistå medlemsstatene med å opprettholde kvaliteten på statistikken over jernbanetransport, skal Eurostat utvikle og offentliggjøre metodologiske anbefalinger. I disse anbefalingene skal det tas hensyn til beste praksis hos nasjonale myndigheter, jernbaneforetak og bransjeorganisasjoner innenfor jernbanesektoren.
2. Kvaliteten på de statistiske dataene skal vurderes av Eurostat. For dette formål skal medlemsstatene på anmodning fra Eurostat gi opplysninger om de metoder som er benyttet ved utarbeidingen av statistikkene.
Artikkel 9
Rapport
Når det er samlet inn opplysninger i tre år, skal Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet en rapport om de erfaringer som er vunnet i forbindelse med arbeidet som er utført i henhold til denne forordning, om nødvendig sammen med relevante forslag. Denne rapporten skal inneholde resultatene av kvalitetsvurderingen nevnt i artikkel 8. Den skal omfatte en vurdering av den virkning anvendelsen i denne forordning av bestemmelsene om statistisk fortrolighet i forordning (EF) nr. 322/97 har hatt på jernbanestatistikkens kvalitet. Den skal også inneholde en vurdering av fordelene ved å ha tilgjengelig statistikk på dette området, kostnadene ved å framskaffe slik statistikk og byrden for foretakene.
Artikkel 10
Gjennomføringsregler
Følgende gjennomføringstiltak skal treffes etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 2:
a) tilpasning av terskelverdiene for forenklet innberetning (artikkel 4),
b) tilpasning av definisjonene og vedtakelse av ytterligere definisjoner (artikkel 3),
c) tilpasning av innholdet i vedleggene (artikkel 4),
d) nærmere regler for oversending av data til Eurostat (artikkel 6),
e) definisjon av retningslinjene for rapportene om resultatenes kvalitet og sammenlignbarhet (artikkel 8 og 9).
Artikkel 11
Framgangsmåte
1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for statistikkprogrammet nedsatt ved artikkel 1 i beslutning 89/382/EØF, Euratom.
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.
Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF skal være tre måneder.
3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.
Artikkel 12
Direktiv 80/1177/EØF
1. Medlemsstatene skal framlegge resultater for året 2002 i samsvar med direktiv 80/1177/EØF.
2. Direktiv 80/1177/EØF oppheves med virkning fra 1. januar 2003.
Artikkel 13
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel, 16. desember 2002.
For Europaparlamentet For Rådet
P. COX M. FISCHER BOEL
President Formann


VEDLEGG A
ÅRSSTATISTIKK OVER GODSTRANSPORT - DETALJERT INNBERETNING
Liste over variabler og målenheter Transportert gods i:
- tonn
- tonnkilometer
Godstogtrafikk i:
- togkilometer
Antall transporterte intermodale transportenheter i:
- antall
- TEU (20-fotsekvivalenter) (for containere og flak) Referanseperiode År Hyppighet Hvert år Liste over tabeller med inndeling for hver tabell Tabell A1: transportert gods, etter transporttype
Tabell A2: transportert gods, etter godstype (vedlegg J)
Tabell A3: transportert gods (for internasjonal trafikk og transittrafikk), etter lastestat og lossestat
Tabell A4: transportert gods, etter kategori av farlig gods (vedlegg K)
Tabell A5: transportert gods, etter type sending (valgfritt)
Tabell A6: transportert gods i intermodale transportenheter, etter transporttype og etter transportenhetstype
Tabell A7: antall transporterte lastede intermodale transportenheter, etter transporttype og etter transportenhetstype
Tabell A8: antall transporterte tomme intermodale transportenheter, etter transporttype og etter transportenhetstype
Tabell A9: godstogtrafikk Frist for oversending av data Fem måneder etter utløpet av referanseperioden Første referanseperiode for tabell A1, A2 og A3 2003 Første referanseperiode for tabell A4, A5, A6, A7, A8 og A9 2004 Merknader 1. Transporttype inndeles på følgende måte:
- nasjonal
- internasjonal - innkommende
- internasjonal - utgående
- transitt 2. Type sending kan inndeles på følgende måte:
- hele toglaster
- hele vognlaster
- annet 3. Transportenhetstype inndeles på følgende måte:
- containere og flak
- semitrailere (uten trekkvogn)
- veigående kjøretøyer (med
trekkvogn) 4. For tabell A3 kan Eurostat og medlemsstatene treffe tiltak for å lette konsolideringen av data fra foretak i andre medlemsstater for å sikre at det er sammenheng mellom disse dataene. 5. For tabell A4 skal medlemsstatene angi hvilke trafikkategorier som eventuelt ikke er omfattet av dataene. 6. For tabell A2-A8 skal medlemsstatene, dersom det ikke foreligger fullstendige opplysninger om transittransport, innberette alle tilgjengelige data.

VEDLEGG B
ÅRSSTATISTIKK OVER GODSTRANSPORT - FORENKLET INNBERETNING
Liste over variabler og målenheter Transportert gods i:
- tonn
- tonnkilometer
Godstogtrafikk i:
- togkilometer Referanseperiode År Hyppighet Hvert år Liste over tabeller med inndeling for hver tabell Tabell B1: transportert gods, etter transporttype
Tabell B2: godstogtrafikk Frist for oversending av data Fem måneder etter utløpet av referanseperioden Første referanseperiode 2004 Merknader 1. Transporttype inndeles på følgende måte:
- nasjonal
- internasjonal - innkommende
- internasjonal - utgående
- transitt

VEDLEGG C
ÅRSSTATISTIKK OVER PERSONTRANSPORT - DETALJERT INNBERETNING
Liste over variabler og målenheter Transporterte passasjerer i:
- antall passasjerer
- passasjerkilometer
Passasjertogtrafikk i:
- togkilometer Referanseperiode År Hyppighet Hvert år Liste over tabeller med inndeling for hver tabell Tabell C1: transporterte passasjerer, etter transporttype (foreløpige data, bare antall passasjerer)
Tabell C2: transporterte internasjonale passasjerer, etter påstignings- og avstigningsstat (foreløpige data, bare antall passasjerer)
Tabell C3: transporterte passasjerer, etter transporttype (endelige, konsoliderte data)
Tabell C4: transporterte internasjonale passasjerer, etter påstignings- og avstigningsstat (endelige, konsoliderte data, bare antall passasjerer)
Tabell C5: passasjertogtrafikk Frist for oversending av data Åtte måneder etter utløpet av referanseperioden (tabell C1, C2, C5)
14 måneder etter utløpet av referanseperioden (tabell C3, C4) Første referanseperiode 2004 Merknader 1. Transporttype inndeles på følgende måte:
- nasjonal
- internasjonal 2. For tabell C1 og C2 kan medlemsstatene innberette foreløpige data basert på billettsalget i innberettende stat eller enhver annen tilgjengelig kilde. For tabell C3 og C4 skal medlemsstatene innberette endelige, konsoliderte data, herunder opplysninger om billettsalg utenfor innberettende stat. Disse opplysningene kan enten innhentes direkte fra de nasjonale myndigheter i andre stater eller gjennom internasjonale avregningsordninger for billetter.

VEDLEGG D
ÅRSSTATISTIKK OVER PERSONTRANSPORT - FORENKLET INNBERETNING
Liste over variabler og målenheter Transporterte passasjerer i:
- antall passasjerer
- passasjerkilometer
Passasjertogtrafikk i:
- togkilometer Referanseperiode År Hyppighet Hvert år Liste over tabeller med inndeling for hver tabell Tabell D1: transporterte passasjerer
Tabell D2: passasjertogtrafikk Frist for oversending av data Åtte måneder etter utløpet av referanseperioden Første referanseperiode 2004 Merknader 1. For tabell D1 kan medlemsstatene innberette data basert på billettsalget i innberettende stat eller enhver annen tilgjengelig kilde.
VEDLEGG E
KVARTALSSTATISTIKK OVER GODS- OG PERSONTRANSPORT
Liste over variabler og målenheter Transportert gods i:
- tonn
- tonnkilometer
Transporterte passasjerer i:
- antall passasjerer
- passasjerkilometer Referanseperiode Kvartal Hyppighet Hvert kvartal Liste over tabeller med inndeling for hver tabell Tabell E1: transportert gods
Tabell E2: transporterte passasjerer Frist for oversending av data Tre måneder etter utløpet av referanseperioden Første referanseperiode Første kvartal i 2004 Merknader 1. Tabell E1 og E2 kan innberettes på grunnlag av foreløpige data, herunder anslag. For tabell E2 kan medlemsstatene innberette data basert på billettsalg i innberettende stat eller enhver annen tilgjengelig kilde. 2. Disse statistikkene skal innberettes for foretak som omfattes av vedlegg A og C.

VEDLEGG F
REGIONAL STATISTIKK OVER GODS- OG PERSONTRANSPORT
Liste over variabler og målenheter Transportert gods i:
- tonn
Transporterte passasjerer i:
- antall passasjerer Referanseperiode År Hyppighet Hvert femte år Liste over tabeller med inndeling for hver tabell Tabell F1: nasjonal godstransport, etter lasteregion og losseregion (NUTS 2)
Tabell F2: internasjonal godstransport, etter lasteregion og losseregion (NUTS 2)
Tabell F3: nasjonal persontransport, etter påstigningsregion og avstigningsregion (NUTS 2)
Tabell F4: internasjonal persontransport, etter påstigningsregion og avstigningsregion (NUTS 2) Frist for oversending av data Tolv måneder etter utløpet av referanseperioden Første referanseperiode 2005 Merknader 1. Når laste- eller lossestedet (tabell F1, F2) eller påstignings- eller avstigningsstedet (tabell F3, F4) ligger utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, skal medlemsstatene bare oppgi staten. 2. For å bistå medlemsstatene med å utarbeide disse tabellene, skal Eurostat gi medlemsstatene en liste over Den internasjonale jernbaneunions stasjonskoder og de tilsvarende NUTS-kodene. 3. For tabell F3 og F4 kan medlemsstatene innberette data basert på billettsalg eller enhver annen tilgjengelig kilde. 4. Disse statistikkene skal framlegges for foretak som omfattes av vedlegg A og C.

VEDLEGG G
STATISTIKK OVER TRAFIKKSTRØMMENE PÅ JERNBANENETTET
Liste over variabler og målenheter Godstransport:
- antall tog
Persontransport:
- antall tog
Annet (tjenestetog osv.) (valgfritt):
- antall tog Referanseperiode År Hyppighet Hvert femte år Liste over tabeller med inndeling for hver tabell Tabell G1: godstransport, etter nettsegment
Tabell G2: persontransport, etter nettsegment
Tabell G3: annet (tjenestetog osv.), etter nettsegment (valgfritt) Frist for oversending av data 18 måneder etter utløpet av referanseperioden Første referanseperiode 2005 Merknader 1. Medlemsstatene skal definere et sett nettsegmenter, som minst skal omfatte det transeuropeiske jernbanenettet (TEN) på deres nasjonale territorium. De skal oversende til Eurostat:
- de geografiske koordinatene og andre data som er nødvendige for å kunne identifisere og kartlegge hvert nettsegment samt forbindelsene mellom segmentene,
- opplysninger om egenskapene (herunder kapasiteten) ved togene som trafikkerer de enkelte nettsegmentene. 2. Hvert nettsegment som inngår i det transeuropeiske jernbanenettet (TEN), skal identifiseres ved en tilleggsegenskap i dataregisteret, slik at trafikken på dette nettet kan kvantifiseres.

VEDLEGG H
STATISTIKK OVER ULYKKER
Liste over variabler og målenheter - Antall ulykker (tabell H1, H2)
- Antall omkomne (tabell H3)
- Antall alvorlig skadede (tabell H4) Referanseperiode År Hyppighet Hvert år Liste over tabeller med inndeling for hver tabell Tabell H1: antall ulykker, etter ulykkestype
Tabell H2: antall ulykker i forbindelse med transport av farlig gods
Tabell H3: antall omkomne etter ulykkestype og etter personkategori
Tabell H4: antall alvorlig skadede etter ulykkestype og etter personkategori Frist for oversending av data Fem måneder etter utløpet av referanseperioden Første referanseperiode 2004 Merknader 1. Ulykkestype skal inndeles på følgende måte:
- kollisjoner (unntatt ulykker på planoverganger)
- avsporinger
- ulykker på planoverganger
- personulykker forårsaket av rullende materiell i trafikk
- brann i rullende materiell
- annet
- i alt
Ulykkestype viser til hovedulykken. 2. Tabell H2 inndeles på følgende måte:
- Samlet antall ulykker i forbindelse med minst ett jernbanekjøretøy som transporterer farlig gods som definert i listen i vedlegg K
- Antall slike ulykker som medfører utslipp av farlig gods. 3. Personkategorier inndeles på følgende måte:
- passasjerer
- ansatte (herunder underleverandører)
- andre
- i alt. 4. Dataene i tabell H1-H4 skal framlegges for samtlige jernbaner som omfattes av denne forordning. 5. I de fem første årene denne forordning får anvendelse, kan medlemsstatene innberette disse statistikkene i samsvar med nasjonale definisjoner dersom det ikke foreligger data som er i samsvar med harmoniserte definisjoner (vedtatt etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 2).

VEDLEGG I
LISTE OVER JERNBANEFORETAK
Liste over variabler og målenheter Se nedenfor Referanseperiode År Hyppighet Hvert år Liste over tabeller med inndeling for hver tabell Se nedenfor Frist for oversending av data Fem måneder etter utløpet av referanseperioden Første referanseperiode 2003 Merknader Nedenstående opplysninger (tabell I1) skal oversendes for hvert jernbaneforetak det framlegges data om i samsvar med vedlegg A-H. Disse opplysningene skal brukes til
- å kontrollere hvilke foretak som er omfattet av tabellene i vedlegg A-H
- vurdere i hvor stor grad den samlede jernbanevirksomheten omfattes av vedlegg A og C.
Tabell I1
Identifikasjon av datakilde I1.1.1 Innberettende stat I1.1.2 Referanseår I1.1.3 Foretakets navn (valgfritt) I1.1.4 Staten der foretaket har sitt hjemsted Virksomhetstype I1.2.1 Godstransport: internasjonal Ja/nei I1.2.2 Godstransport: nasjonal Ja/nei I1.2.3 Persontransport: internasjonal Ja/nei I1.2.4 Persontransport: nasjonal Ja/nei Opplysninger som inngår i vedlegg A-H Vedlegg A Ja/nei Vedlegg B Ja/nei Vedlegg C Ja/nei Vedlegg D Ja/nei Vedlegg E Ja/nei Vedlegg F Ja/nei Vedlegg G Ja/nei Vedlegg H Ja/nei Transportvirksomhetens nivå (valgfritt) I1.3.1 Godstransport i alt (tonn) I1.3.2 Godstransport i alt (tonnkilometer) I1.3.3 Persontransport i alt (passasjerer) I1.3.4 Persontransport i alt (passasjerkilometer)
VEDLEGG J
KLASSIFISERING AV GODS
Følgende varegrupper skal brukes til det er fastsatt en ny klassifikasjon etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 11 nr. 2.
Varegrupper Kapittel i NST/R Grupper i NST/R Betegnelse 1 0 01 Korn 2 02, 03 Poteter, andre friske eller fryste grønnsaker og frukter 3 00, 06 Levende dyr, sukkerbete 4 05 Tre og kork 5 04, 09 Tekstiler, tekstilartikler og kunstfibrer, råvarer av animalsk og vegetabilsk opprinnelse 6 1 11, 12, 13, 14, 16, 17 Næringsmidler og fôr 7 18 Oljefrø og oljeholdige frukter, fett 8 2 21, 22, 23 Fast mineralsk brensel 9 3 31 Råolje 10 32, 33, 34 Petroleumsprodukter 11 4 41, 46 Jernmalm, jern- og stålavfall og støv fra masovner 12 45 Ikke-jernholdig malm og avfall 13 5 51, 52, 53, 54, 55, 56 Metallurgiske produkter 14 6 64, 69 Sement, kalk, bearbeidede byggematerialer 15 61, 62, 63, 65 Råmineraler og bearbeidede mineraler 16 7 71, 72 Natur- og kunstgjødsel 17 8 83 Kjemiske kullprodukter, tjære 18 81, 82, 89 Kjemiske produkter unntatt kjemiske kullprodukter og tjære 19 84 Cellulose og papiravfall 20 9 91, 92, 93 Kjøretøyer og transportmateriell, maskiner, apparater, motorer, også umonterte, samt deler 21 94 Metallvarer 22 95 Glass, glassvarer, keramiske produkter 23 96, 97 Lær, tekstiler, klær, diverse ferdige varer 24 99 Diverse varer
VEDLEGG K
KLASSIFISERING AV FARLIG GODS
1. Eksplosive varer
2. Gasser, komprimerte, flytende eller oppløst under trykk
3. Brennbare væsker
4.1. Brennbare faste stoffer
4.2. Selvantennelige stoffer
4.3. Stoffer som avgir brennbare gasser i kontakt med vann
5.1. Oksiderende stoffer
5.2. Organiske peroksider
6.1. Giftige stoffer
6.2. Smittefarlige stoffer
7. Radioaktivt materiale
8. Etsende stoffer
9. Diverse farlige stoffer
Merknad: Disse kategoriene er de som er definert i reglementet for internasjonal jernbanetransport av farlig gods, vanligvis kalt RID, innført ved rådsdirektiv 96/49/EF av 23. juli 1996 om tilnærming av lovgjevinga i medlemsstatane om jarnbanetransport av farleg gods, med senere endringer(9).

(1) EFT C 180 E av 26.6.2001, s. 94.
(2) EFT C 221 av 30.5.2001, s. 63.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 4. september 2001 (EFT C 72 E av 21.3.2002, s. 58), Rådets felles holdning av 27. juni 2002 (ennå ikke offentliggjort i EFT) og europaparlamentsbeslutning av 24. oktober 2002 (ennå ikke offentliggjort i EFT).
(4) EFT L 237 av 24.8.1991, s. 25. Direktivet sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/12/EF (EFT L 75 av 15.3.2001, s. 1).
(5) EFT L 350 av 23.12.1980, s. 23. Direktivet sist endret ved tiltredelsesakten av 1994.
(6) EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1.
(7) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(8) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.
(9) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 25. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2001/6/EF (EFT L 30 av 1.2.2001, s. 42).
??

??

??

??

1


22

22.12.2005 303R0091.gar22.12.2005 303R0091.gar