377L0249.NOR

Council Directive of 22 March 1977 to facilitate the effective exercise by lawyers of freedom to provide services


RÅDSDIREKTIV

av 22. mars 1977


med henblikk på å lette den faktiske gjennomføring
av advokaters adgang til å yte tjenester

(77/249/EØF)


RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -


under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 57 og 66,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité(2), og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til traktaten er enhver restriksjon på tjenesteytelser på grunnlag av nasjonalitet eller bostedskrav forbudt fra overgangsperiodens utløp.

Dette direktiv angår bare tiltak som skal lette den faktiske utøvelse av advokatvirksomhet i form av tjenesteytelser. Det vil være nødvendig med mer detaljerte tiltak for å lette den faktiske utøvelse av etableringsretten.

Den faktiske utøvelse av advokatvirksomhet i form av tjenesteytelser forutsetter at vertsstaten anerkjenner som advokater de personer som utøver dette yrke i de forskjellige medlemsstater.

Da dette direktiv bare omfatter tjenesteytelser og ikke inneholder bestemmelser om gjensidig anerkjennelse av diplomer, skal vedkommende som omfattes av direktivet gjøre bruk av den yrkestittel som anvendes i den medlemsstat der han er etablert, heretter kalt "seneste oppholdsstat" -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:


Artikkel 1

1. Dette direktiv får anvendelse på advokaters virksomhet som utøves i form av tjenesteytelser, innenfor de grenser og på de vilkår som er fastsatt i direktivet.

Uten hensyn til bestemmelsene i dette direktiv kan medlemsstatene forbeholde bestemte kategorier av advokater retten til å utferdige offentlig bekreftede dokumenter som gir myndighet til å forvalte dødsboer, eller som stifter eller overfører rettigheter til fast eiendom.

2. Med "advokat" menes enhver person som har rett til å utøve sin yrkesvirksomhet under en av følgende betegnelser:

Belgia: Avocat - Advocaat
Danmark: Advokat
Tyskland: Rechtsanwalt
Frankrike: Avocat
Irland: Barrister
Solicitor
Italia: Avvocato
Luxembourg: Avocat-avoué
Nederland: Advocaat
Det forente
kongerike: Advocate
Barrister
Solicitor


Artikkel 2

Med hensyn til utøvelse av slik virksomhet som er nevnt i artikkel 1 nr. 1, skal medlemsstatene anerkjenne som advokat enhver person som er nevnt i artikkel 1 nr. 2.


Artikkel 3

Enhver person som er nevnt i artikkel 1, skal bruke sin yrkestittel i seneste oppholdsstat uttrykt på språket eller ett av språkene i den staten, med angivelse av den yrkesorganisasjon som har gitt ham rett til å praktisere, eller den domstol han har rett til å praktisere ved i henhold til lovgivningen i nevnte stat.


Artikkel 4

1. Virksomhet i forbindelse med å representere en klient ved rettergang eller overfor offentlige myndigheter skal utøves i hver vertsstat på de vilkår som er fastsatt for advokater som er etablert i denne stat, med unntak av vilkår om bosted eller registrering hos en yrkesorganisasjon i staten.

2. Under utøvelsen av slik virksomhet skal advokaten overholde de faglige regler som gjelder i vertsstaten, uten at hans forpliktelser i seneste oppholdsstat berøres.

3. Dersom slik virksomhet utøves i Det forente kongerike, betyr "de faglige regler som gjelder i vertsstaten", de faglige regler som gjelder for "solicitors", dersom slik virksomhet ikke er forbeholdt "barristers" eller "advocates". I motsatt fall skal de faglige regler som gjelder for sistnevnte, anvendes. "Barristers" fra Irland skal imidlertid alltid være undergitt de faglige regler som gjelder for "barristers" eller "advocates" i Det forente kongerike.

Dersom slik virksomhet utøves i Irland, betyr "de faglige regler som gjelder i vertsstaten", de faglige regler som gjelder for "barristers" for så vidt de angår den muntlige saksfremstilling for retten. I alle andre tilfeller skal de faglige regler som gjelder for "solicitors", anvendes. "Barristers" og "advocates" fra Det forente kongerike skal imidlertid alltid være undergitt de faglige regler som gjelder for "barristers" i Irland.

4. Ved utøvelse av annen virksomhet enn den som er nevnt i nr. 1, skal advokaten være undergitt de vilkår og faglige regler som gjelder i seneste oppholdsstat, unntatt der annet følger av de bestemmelser, uansett grunnlag, som gjelder for utøvelse av yrket i vertsstaten, særlig regler om uforenlighet mellom utøvelse av advokatvirksomhet og annen virksomhet i denne stat, taushetsplikt, forholdet til andre advokater, forbud mot at samme advokat bistår parter med motstridende interesser, samt annonsering. Disse regler kommer til anvendelse bare i den utstrekning de kan overholdes av en advokat som ikke er etablert i vertsstaten, og bare i det omfang kravet om overholdelse er objektivt begrunnet for å sikre korrekt utøvelse av advokatvirksomheten, standens omdømme og overholdelse av reglene om uforenlighet.


Artikkel 5

Ved utøvelse av virksomhet i forbindelse med å representere en klient ved rettergang kan en medlemsstat kreve at de advokater som er nevnt i artikkel 1:

-introduseres for rettens formann og eventuelt for formannen for advokatforeningen i vertsstaten, i samsvar med lokale regler eller lokal praksis i vertsstaten;

-handler i fellesskap med en advokat som utøver virksomhet ved den aktuelle domstol, og som eventuelt er ansvarlig overfor denne domstol, eller i fellesskap med en "avoué" eller "procuratore", som utøver virksomhet ved domstolen.


Artikkel 6

En medlemsstat kan utelukke advokater som er i lønnet arbeid hos et offentlig eller privat foretak, fra å utøve virksomhet i forbindelse med å representere dette foretaket ved rettergang, i det omfang advokater som er etablert i vedkommende stat ikke har tillatelse til å utøve slik virksomhet.


Artikkel 7

1. Vedkommende myndigheter i vertsstaten kan forlange at personen som yter tjenester, dokumenterer at han er advokat.

2. I tilfelle gjeldende forpliktelser i vertsstaten som nevnt i artikkel 4, ikke overholdes, skal vedkommende myndighet i denne stat i samsvar med sine egne materielle og prosessuelle regler avgjøre følgene av manglende overholdelse, og kan med henblikk på dette innhente nødvendige faglige opplysninger om tjenesteyteren. Myndigheten skal underrette vedkommende myndighet i seneste oppholdsstat om enhver avgjørelse den treffer. Slik informasjonsutveksling skal ikke berøre de meddelte opplysningers fortrolige karakter.


Artikkel 8

1. Medlemsstatene skal iverksette de tiltak som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv innen en frist på 2 år etter at det er meddelt dem, og skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste nasjonale bestemmelser som blir vedtatt på det området dette direktiv omhandler.


Artikkel 9

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.


Utferdiget i Brussel, 22. mars 1977.For Rådet

Judith HART

Formann
(1)EFT nr. C 103 av 5.10.1972, s. 19 og EFT nr. C 53 av 8.3.1976, s. 33.
(2)EFT nr. C 36 av 28.3.1970, s. 37 og EFT nr. C 50 av 4.3.1976, s. 17.
??377L0249.NOR/1