385R3821.NOR

Council Regulation (EEC) No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment in road transport


RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 3821/85

av 20. desember 1985

om bruk av fartsskriver innen veitransport


RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 75,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité(3), og

ut fra følgende betraktninger:

Forordning (EØF) nr. 1463/70(4), sist endret ved forordning (EØF) nr. 2828/77(5), innførte bruk av fartsskriver innen veitransport.

På bakgrunn av de endringer som er omhandlet nedenfor, bør alle bestemmelser som gjelder på området, samles i en enkelt tekst for å gi bedre oversikt, og forordning (EØF) nr. 1463/70 bør følgelig oppheves. De unntak som er nevnt i artikkel 3 nr. 1, skal likevel fortsette å gjelde i en bestemt periode for visse former for persontransport.

Bruk av en fartsskriver til å angi de tidsgrupper som er nevnt i forordning (EØF) nr. 3820/85 av 20. desember 1985 om harmonisering av visse bestemmelser på det sosiale område innen veitransport(6), skal sikre en effektiv kontroll av disse bestemmelser.

Forpliktelsen til å bruke en slik fartsskriver kan bare pålegges kjøretøyer som er registrert i medlemsstatene. Visse av disse kjøretøyer kan dessuten utelukkes fra denne forordnings virkeområde uten at det skaper vansker.

Medlemsstatene bør med godkjenning fra Kommisjonen kunne unnta visse kjøretøyer fra forordningens bestemmelser under spesielle omstendigheter. I hastesaker bør det være mulig å innvilge slike unntak for en begrenset tid uten godkjenning fra Kommisjonen på forhånd.

For at det skal kunne føres effektiv kontroll må utstyret være pålitelig, lett å betjene og konstruert slik at det gir størst mulig sikkerhet mot uredelig bruk. For å oppnå dette er det særlig viktig at fartsskriveren kan vise tilstrekkelig presise og lett leselige opplysninger om de ulike tidsgrupper på individuelle diagramskiver for hver fører.

Automatisk registrering av andre opplysninger om kjøringen, som hastighet og kjørelengde, kan bidra betydelig til økt trafikksikkerhet og til mer fornuftig kjøring, og det vil derfor være hensiktsmessig å bestemme at apparatet også skal registrere disse opplysninger.

Det er behov for å fastsette fellesskapsstandarder for konstruksjon og installering av fartsskrivere og for å utarbeide bestemmelser om en fremgangsmåte for EØF-typegodkjenning, for å unngå at det på medlemsstatenes territorium skal finnes hindringer for å registrere, sette i trafikk eller bruke kjøretøyer med fartsskrivere, eller for å anvende slikt utstyr.

I tilfelle uenighet mellom medlemsstatene om EØF-typegodkjenninger bør Kommisjonen kunne avgjøre tvisten ved vedtak dersom de berørte stater ikke har bilagt tvisten innen seks måneder.

Det vil være til hjelp for å gjennomføre denne forordning og for å hindre misbruk at de førere som ønsker det, får utlevert kopi av sine diagramskiver.

For å nå ovennevnte mål for kontroll av arbeids- og hviletid er det påkrevd at arbeidsgivere og førere får innskjerpet sitt ansvar for å påse at utstyret fungerer riktig og at de foreskrevne oppgaver blir omhyggelig utført.

Bestemmelsene om antall diagramskiver en fører skal ha med seg, må endres når en fleksibel uke erstattes av en fast uke.

Den tekniske utvikling krever en hurtig tilpasning av de tekniske krav som er fastsatt i vedleggene til denne forordning. For å lette gjennomføringen av de tiltak som er nødvendige for å oppnå dette, bør det fastlegges en fremgangsmåte for et nært samarbeid mellom medlemsstatene og Kommisjonen innenfor en rådgivende komité.

Medlemsstatene bør utveksle tilgjengelige opplysninger om overtredelser som har funnet sted.

For å sikre at fartsskriverne fungerer pålitelig og korrekt, bør det fastsettes ensartede krav til den etterprøving og de regelmessige kontroller som foretas av utstyret etter installering -

VEDTATT DENNE FORORDNING:


KAPITTEL I

Prinsipper og virkeområde

Artikkel 1

Fartsskriver i henhold til denne forordning skal med hensyn til utforming, installering, bruk og prøving oppfylle de krav som er fastsatt i denne forordning og i vedlegg I og II.


Artikkel 2

I denne forordning kommer definisjonene i artikkel 1 i forordning (EØF) nr. 3820/85 til anvendelse.


Artikkel 3

1. Fartsskriver skal installeres og brukes i kjøretøyer som benyttes til person- eller godstransport på vei, og som er registrert i en medlemsstat, unntatt de kjøretøyer som er nevnt i artikkel 4 og artikkel 14 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 3820/85.

2. Medlemsstatene kan unnta fra bestemmelsene i denne forordning kjøretøyer nevnt i artikkel 13 nr. 1 i forordning nr. 3820/85. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om alle unntak som innvilges i henhold til dette nr.

3. Medlemsstatene kan med Kommisjonens godkjenning unnta fra bestemmelsene i denne forordning kjøretøyer brukt i transport nevnt i artikkel 13 nr. 2 i forordning nr. 3820/85. I nødstilfeller kan de innvilge et midlertidig unntak for en periode på inntil 30 dager og umiddelbart underrette Kommisjonen om dette. Kommisjonen skal underrette de andre medlemsstatene om alle unntak som innvilges i henhold til dette nr.

4. Når det gjelder innenlandsk transport, kan medlemsstatene kreve at det installeres og brukes fartsskrivere i samsvar med denne forordning i alle kjøretøyer der dette ikke kreves i henhold til nr. 1.


KAPITTEL II

Typegodkjenning

Artikkel 4

Alle søknader om EØF-godkjenning av en type fartsskriver eller diagramskive skal innsendes til en medlemsstat av produsenten eller hans representant sammen med nødvendige beskrivelser. En søknad som gjelder en bestemt type fartsskriver eller diagramskive, kan bare sendes til en enkelt medlemsstat.


Artikkel 5

En medlemsstat skal gi EØF-godkjenning til alle typer fartsskrivere og diagramskiver som oppfyller kravene i vedlegg I til denne forordning, forutsatt at medlemsstaten kan kontrollere at produksjonen er i samsvar med den godkjente modell.

Endringer av eller tillegg til en godkjent type forutsetter en supplerende EØF-godkjenning fra den medlemsstat som innvilget den opprinnelige EØF-typegodkjenning.


Artikkel 6

Medlemsstatene skal tildele et EØF-godkjenningsmerke til søkeren, tilsvarende det som er vist i vedlegg II, for hver type fartsskriver eller diagramskive de godkjenner i henhold til artikkel 5.


Artikkel 7

Vedkommende myndigheter i den medlemsstat som mottar søknaden om typegodkjenning, skal innen en måned sende de andre medlemsstaters myndigheter en kopi av godkjenningsbeviset sammen med en kopi av den nødvendige beskrivelse for hver godkjent type fartsskriver eller diagramskive, eller de skal meddele dem at godkjenning er avslått for hver fartsskriver eller diagramskive de avslår å godkjenne. Ved avslag skal de begrunne avgjørelsen.


Artikkel 8

1. Dersom en medlemsstat som har innvilget en EØF-typegodkjenning i henhold til artikkel 5, fastslår at fartsskrivere eller diagramskiver med det tildelte merke for EØF-godkjenning ikke tilsvarer den modell som er typegodkjent, skal den treffe nødvendige tiltak for å sikre samsvar mellom produksjonen og den godkjente modell. Disse tiltak kan eventuelt innebære at EØF-godkjenningen tilbakekalles.

2. En medlemsstat som har gitt en EØF-typegodkjenning, kan kalle den tilbake dersom den godkjente fartsskriver eller diagramskive ikke kan anses for være i samsvar med denne forordning med vedlegg, eller dersom produktet i bruk generelt viser en mangel som gjør det uegnet til formålet.

3. Dersom en medlemsstat som har innvilget en EØF-typegodkjenning, blir underrettet av en annen medlemsstat om at det foreligger et tilfelle som nevnt i nr. 1 eller 2, skal den, etter samråd med den annen medlemsstat, også treffe de tiltak som er fastsatt i nevnte nr., med forbehold for bestemmelsene i nr. 5.

4. Den medlemsstat som har fastslått at det foreligger et tilfelle som nevnt i nr. 2, kan inntil videre forby markedsføring og bruk av den aktuelle fartsskriver eller diagramskive. Det samme skal gjelde i de tilfeller som er nevnt i nr. 1 for fartsskrivere og diagramskiver som er unntatt fra EØFs førstegangskontroll, dersom produsenten etter å ha fått en advarsel ikke bringer dem i samsvar med den godkjente modell eller med kravene i denne forordning.

Under alle omstendigheter skal vedkommende myndigheter i medlemsstatene innen en måned underrette hverandre og Kommisjonen om tilbakekallelse av en EØF-typegodkjenning og om andre tiltak i samsvar med nr. 1, 2 og 3, samt begrunnelsen for disse tiltak.

5. Dersom en medlemsstat som har innvilget en EØF-typegodkjenning, er underrettet om at det foreligger forhold som nevnt i nr. 1 og 2, men bestrider dette, skal de berørte medlemsstater bestrebe seg på å komme til enighet. Kommisjonen skal holdes underrettet.

Dersom forhandlingene mellom medlemsstatene ikke har ført til enighet innen fire måneder regnet fra den dag underretning ble gitt i henhold til nr. 3, skal Kommisjonen etter å ha rådspurt eksperter fra alle medlemsstater og etter å ha vurdert alle relevante forhold, f.eks. økonomiske og tekniske, innen seks måneder gjøre et vedtak som skal meddeles de berørte medlemsstater og samtidig sendes de øvrige medlemsstater. Kommisjonen skal i hvert enkelt tilfelle fastsette en frist for iverksettelse av vedtaket.


Artikkel 9

1. Den som søker om EØF-typegodkjenning av en diagramskive, skal i søknaden presisere i hvilken type eller i hvilke typer fartsskrivere skiven er beregnet til bruk og skal til utprøving av skiven skaffe til veie en slik type eller slike typer fartsskrivere.

2. Vedkommende myndigheter i hver medlemsstat skal angi i godkjenningsbeviset for en type diagramskive i hvilken type eller i hvilke typer fartsskrivere diagramskiven kan brukes.


Artikkel 10

Medlemsstatene kan ikke nekte å registrere og ikke forby bruk av kjøretøyer utstyrt med fartsskriver av den grunn at kjøretøyet har dette utstyr dersom fartsskriveren har det merke for EØF-godkjenning som er nevnt i artikkel 6 og er utstyrt med installasjonsplaten nevnt i artikkel 12.


Artikkel 11

Alle vedtak som gjøres i henhold til denne forordning, og som innebærer avslag eller tilbakekallelse av godkjenning for en type fartsskriver eller en type diagramskive, skal begrunnes nøye. Vedtaket skal meddeles den det berører med opplysning om hvilke muligheter for å anke vedtaket gjeldende lovgivning i de enkelte medlemsstater gir og hvilke frister som gjelder i den forbindelse.


KAPITEL III

Installering og kontroll

Artikkel 12

1. Fartsskrivere kan bare installeres og repareres av installatører eller verksteder som er godkjent for denne oppgaven av medlemsstatenes vedkommende myndigheter, som kan innhente uttalelser fra berørte produsenter dersom de anser det ønskelig.

2. Den godkjente installatør eller det godkjente verksted skal sette et eget merke på de forseglinger de utfører. Vedkommende myndigheter i hver medlemsstat skal føre et register over de merker som brukes.

3. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal underrette hverandre om hvilke installatører og verksteder som er godkjent og utveksle kopier av de merker som brukes.

4. Som bevis på at fartsskriveren er installert i samsvar med kravene i denne forordning, skal det monteres en installasjonsplate som fastsatt i vedlegg I.


KAPITTEL IV

Bestemmelser om bruk

Artikkel 13

Arbeidsgiver og førere skal påse at fartsskriverne fungerer og brukes riktig.


Artikkel 14

1. Arbeidsgiveren skal utlevere til førerne et tilstrekkelig antall diagramskiver, og i den forbindelse skal det tas hensyn til skivenes egenskaper, tjenestetidens lengde og plikten til å erstatte eventuelle skiver som blir skadet eller inndratt av en autorisert kontrollør. Arbeidsgiveren skal bare utlevere til førerne diagramskiver som er godkjent og egnet til bruk i de fartsskrivere som er installert i kjøretøyet.

2. Foretaket skal oppbevare diagramskivene i god orden i minst et år etter at de er brukt og gi en kopi til berørte førere som ber om det. Skivene skal forevises eller oversendes tilsynsmyndigheten på anmodning.


Artikkel 15

1. Førerne skal ikke bruke diagramskiver som er tilsmusset eller skadet. For å unngå dette skal skivene være tilstrekkelig beskyttet.

Dersom en diagramskive som inneholder registreringer blir skadet, skal føreren feste den skadede skiven til den reserveskive som brukes for å erstatte den.

2. Førerne skal bruke diagramskive hver dag de kjører, fra det øyeblikk de overtar kjøretøyet. Diagramskiven skal ikke skiftes ut før den daglige arbeidsperiode er avsluttet, med mindre utskifting er tillatt av andre grunner. En diagramskive skal ikke brukes i en lengre periode enn den er beregnet for.

Når en fører ikke kan betjene fartsskriveren fordi han har forlatt kjøretøyet, skal de tidsperioder som er angitt i nr. 3 annet strekpunkt bokstav b), c) og d), påføres manuelt, automatisk eller på annen måte - leselig og uten at arket tilsmusses.

Førerne skal foreta nødvendig utskifting av diagramskiver når mer enn en fører befinner seg i kjøretøyet, slik at opplysningene nevnt i vedlegg I avsnitt II nr. 1 til 3 blir registrert på skiven til den fører som faktisk kjører.

3. Førerne skal

-påse at det er samsvar mellom den tid som registreres på skiven og den offisielle tid i den stat der kjøretøyet er registrert,

-betjene fartsskriverens innstillinger slik at følgende tidsperioder blir registrert separat og tydelig:

a)under tegnet : kjøretid

b)under tegnet : annen arbeidstid

c)under tegnet : tid føreren står til rådighet, dvs.

-ventetid, dvs. den periode da førerne ikke behøver å oppholde seg ved kjøretøyet unntatt for å besvare henvendelser om å begynne eller gjenoppta kjøringen eller utføre annet arbeid,

-tid tilbrakt ved siden av føreren mens kjøretøyet er i fart,

-tid tilbrakt på en køyeseng mens kjøretøyet er i fart.

d)under tegnet : avbrudd i arbeidet og daglige hvileperioder.

4. En medlemsstat kan tillate at alle tidsgrupper nevnt i nr. 3 annet strekpunkt bokstav b) og c) blir notert under tegnet på diagramskiver som brukes i kjøretøyer registrert på statens territorium.

5. Føreren skal gi følgende opplysninger på diagramskiven:

a) når arket tas i bruk: etternavn og fornavn,

b)når arket tas i bruk og når arket tas ut av bruk: tid og sted,

c)registreringsnummer for hvert kjøretøy føreren får tildelt, både før den første tur som blir notert på skiven, og deretter, i tilfelle det blir skiftet kjøretøy, under bruken av skiven,

d)kilometerstand:

-før den første tur som registreres på arket,

-ved slutten av den første tur som registreres på arket,

-dersom kjøretøyet er skiftet ut i løpet av arbeidsdagen (foregående kjøretøys kilometerstand og det nye kjøretøys kilometerstand),

e) tidspunkt for eventuelt skifte av kjøretøy.

6. Fartsskriveren skal være konstruert slik at det er mulig for kontrollørene å lese, eventuelt etter å ha åpnet apparatet, hva som er registrert i løpet av de foregående ni timer, uten å deformere, gjøre varig skade på eller tilsmusse skiven.

Apparatet skal videre være slik konstruert at det er mulig uten å åpne boksen å kontrollere at registrering finner sted.

7. På anmodning fra kontrollerende myndighet skal føreren kunne forevise diagramskive for inneværende uke og i alle fall for den siste dag han kjørte i foregående uke.


Artikkel 16

1. Dersom fartsskriveren bryter sammen eller fungerer galt, skal arbeidsgiveren få den reparert av godkjent installatør eller verksted så snart som mulig.

Dersom kjøretøyet ikke kan bringes tilbake til foretakets hjemsted innen en uke regnet fra den dag da sammenbruddet fant sted eller det ble oppdaget at skriveren fungerte galt, skal reparasjon foregå underveis.

Tiltak som medlemsstatene treffer i henhold til artikkel 19, kan gi vedkommende myndigheter rett til å forby bruk av kjøretøyet når en fartsskriver som er i ustand eller fungerer galt, ikke blir reparert som bestemt i første og annet ledd.

2. Mens fartsskriveren er i ustand eller fungerer galt, skal førerne notere alle opplysninger om de ulike tidsperioder, i den utstrekning de ikke blir korrekt registrert av skriveren, på diagramskiven eller -skivene eller på en midlertidig skive som vedlegges diagramskiven.


KAPITTEL V

Sluttbestemmelser

Artikkel 17

Endringer som er nødvendige for å tilpasse vedleggene til den tekniske utvikling, skal vedtas i samsvar med den fremgangsmåte som er fastsatt i artikkel 18.


Artikkel 18

1. For å tilpasse forordningen til den tekniske utvikling skal det nedsettes en komité, heretter kalt "komiteen", sammensatt av representanter for medlemsstatene og med en representant for Kommisjonen som formann.

2. Komiteen skal vedta sin forretningsorden.

3. Når det blir henvist til fremgangsmåten i denne artikkel, skal saken forelegges komiteen av formannen, enten på eget initiativ eller på anmodning fra representanten for en medlemsstat.

4. Kommisjonens representant skal fremlegge for komiteen forslag til hvilke tiltak som skal treffes. Komiteen skal avgi uttalelse om forslaget innen en frist som formannen kan fastsette i lys av hvor meget saken haster. Uttalelsen skal vedtas med kvalifisert flertall i samsvar med traktatens artikkel 148 paragraf 2. Formannen skal ikke delta i avstemningen.

5. a)Kommisjonen skal vedta de tiltak som foreslås når de er i samsvar med komiteens uttalelse.

b)Når de tiltak som foreslås ikke er i samsvar med komiteens uttalelse, eller dersom det ikke foreligger noen uttalelse fra komiteen, skal Kommisjonen straks fremlegge for Rådet et forslag til hvilke tiltak som skal treffes. Rådet skal treffe sin beslutning med kvalifisert flertall.

c)Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre måneder etter at det fikk forslaget forelagt, skal de foreslåtte tiltak vedtas av Kommisjonen.


Artikkel 19

1. Medlemsstatene skal på passende tidspunkt og etter å ha rådspurt Kommisjonen vedta de lover og forskrifter som er nødvendige for å gjennomføre denne forordning.

Disse bestemmelser skal blant annet omfatte organisering av fremgangsmåter for og midler for gjennomføring av kontrollen og dessuten straffetiltak som skal anvendes ved overtredelse.

2. Medlemsstatene skal bistå hverandre ved gjennomføring av denne forordning og ved kontroll med at den blir overholdt.

3. Innenfor rammen av denne gjensidige bistand skal vedkommende myndigheter i medlemsstatene regelmessig sende hverandre alle tilgjengelige opplysninger om:

-overtredelse av denne forordning begått av statsborgere i andre medlemsstater og straffetiltak i den forbindelse,

-straffetiltak anvendt av en medlemsstat overfor egne statsborgere som har begått slike overtredelser i andre medlemsstater.


Artikkel 20

Forordning (EØF) nr. 1463/70 skal oppheves.

Artikkel 3 nr. 1 i nevnte forordning får fortsatt anvendelse fram til 31. desember 1989 for kjøretøyer og førere i internasjonal persontransport i rute, i den utstrekning kjøretøyer i slike ruter ikke er utstyrt med fartsskriver som brukes i samsvar med denne forordning.


Artikkel 21

Denne forordning trer i kraft 29. september 1986.


Denne forordning er i alle deler bindende og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.


Utferdiget i Brussel, 20. desember 1985.

For Rådet

R. KRIEPS

Formann


VEDLEGG I

KRAV TIL KONSTRUKSJON, UTPRØVING, INSTALLERING OG ETTERSYN

I. DEFINISJONER

I dette vedlegg menes med:

a) fartsskriver,

et apparat beregnet på installering i motorvogn for hel- og halvautomatisk visning eller registrering av opplysninger om kjøretøyets ferdsel og av bestemte arbeidstider for førerne,

b) diagramskive,

en skive som er beregnet på å motta og bevare data, og som plasseres i en fartsskriver der skriveanordningen fortløpende skriver inn på skiven de opplysninger som skal registreres,

c) apparatkonstant:

den karakteristiske numeriske verdi som angir det inngangssignal som kreves for å registrere og vise en tilbakelagt strekning på 1 km. Denne konstant skal uttrykkes enten i omdreininger pr. km (k = ...omdr./km) eller impulser pr. km (k = ...imp/km),

d) kjøretøyets kilometerfaktor,

den karakteristiske numeriske verdi som angir det utgangssignal som utgår fra den del av kjøretøyet som forbinder det med fartsskriveren (girkasse, hjulaksel), mens kjøretøyet tilbakelegger en strekning på en oppmålt kilometer under normale prøvingsforhold (se avsnitt VI nr. 4 i dette vedlegg). Kilometerfaktoren skal uttrykkes enten i omdreininger pr. km (w =... omdr./km) eller i impulser pr. km (w = ...imp./km);

e) dekkenes rulleomkrets,

den gjennomsnittlige strekning hvert av kjøretøyets drivhjul tilbakelegger ved en full omdreining. Målinger av disse strekninger må gjøres under normale prøvingsforhold (se avsnitt VI nr. 4 i dette vedlegg) og uttrykkes i denne form: 1 = ...mm.

II. FARTSSKRIVERENS ALMINNELIGE EGENSKAPER OG FUNKSJON

Fartsskriveren må kunne registrere følgende:

1. strekning kjøretøyet har tilbakelagt,
2. kjøretøyets hastighet,
3. kjøretid,
4.andre arbeidsperioder og tid førerne har stått til rådighet,
5. avbrudd i arbeidet og daglige hvileperioder,
6. åpning av boksen som inneholder diagramskiven.

For kjøretøyer som har to førere, må fartsskriveren kunne registrere opplysningene under nr. 3, 4 og 5 samtidig og hver for seg på to forskjellige skiver.

III. KRAV TIL FARTSSKRIVERENS KONSTRUKSJON

a) Alminnelige bestemmelser

1. Følgende utstyr er foreskrevet for fartsskriveren:

1.1.instrumenter som viser:
- tilbakelagt strekning (kilometerteller),
- hastighet (tachometer),
- tid (ur).

1.2.apparater for registrering
- av tilbakelagte veistrekninger,
- av hastighet,
-av tid, en eller flere registreringer, i samsvar med krav fastsatt i avsnitt III bokstav c) nr. 4,

1.3.en anordning som gjør en markering på diagramskiven hver gang boksen med diagramskiven blir åpnet.

2.Eventuelt ekstrautstyr utover det som er nevnt ovenfor, må ikke endre den måten det obligatoriske utstyr virker på eller gjøre det vanskelig å lese registreringene.

Eventuelt ekstrautstyr må følge med når fartsskriveren leveres inn for godkjenning.

3. Materialer

3.1.Alle deler av fartsskriveren må bestå av materialer med tilstrekkelig stabilitet og mekanisk styrke og være upåvirket av elektriske og magnetiske forhold.

3.2.Endringer av en del av fartsskriveren eller av arten av de materialer som brukes ved fremstillingen, må godkjennes før bruk av den myndighet som har utstedt typegodkjenning for skriveren.

4. Måling av tilbakelagt veistrekning

De tilbakelagte veistrekninger kan måles og registreres:
-både ved kjøring fremover og ved rygging, eller
-bare ved kjøring fremover.

Eventuell registrering ved rygging må under ingen omstendigheter innvirke på klarheten eller nøyaktigheten av andre registreringer.

5. Måling av hastighet

5.1.Det område hastighetsmåleren dekker, skal være som angitt i typegodkjenningen.

5.2.Hastighetsmålerens egenfrekvens og dempning skal være slik at visninger og registrering av hastigheten innenfor måleområdet kan følge endringer i aksellerasjonen på inntil 2 m/s2, innenfor grensen for tillatte avvik.

6. Måling av tiden (ur)

6.1.Kontrollen for innstilling av uret skal være anbrakt i en boks som inneholder diagramskiven; hver gang boksen åpnes, skal det automatisk registreres på diagramskiven.

6.2.Dersom uret kontrollerer fremdriften av diagramskiven, må den periode uret viser riktig tid etter å være helt opptrukket, være av minst 10% lengre varighet enn den tidsperiode registrering kan pågå etter innsetting av maksimalt antall diagramskiver.

7. Belysning og beskyttelse

7.1.Fartsskriverens optiske instrumenter skal ha tilstrekkelig belysning, som ikke blender.

7.2.Under normale bruksforhold skal alle innvendige deler av fartsskriveren være beskyttet mot fuktighet og støv. De skal dessuten være beskyttet mot inngrep ved en innfatning som kan forsegles.

b) Optiske instrumenter

1. Måler av tilbakelagt veistrekning (kilometerteller)

1.1.Den minste måleenhet for tilbakelagt veistrekning som vises på måleren, skal være 0,1 km. Tall som viser hektometer, må skille seg klart fra dem som angir hele kilometer.

1.2.Tallene på måleren for tilbakelagt veistrekning skal være lett leselige og ha en synlig høyde på minst 4 mm.

1.3.Måleren for tilbakelagt veistrekning må kunne vise strekninger på minst 99 999,9 km.

2. Hastighetsmåler (tachometer)

2.1.Innenfor måleområdet skal skalaen som viser farten være ensartet inndelt i 1, 2, 5 eller 10 km/t. Verdien for angitt fart (mellomrom mellom to på hverandre følgende gradinndelinger) skal ikke overstige 10% av den høyeste fart som er angitt på skalaen.

2.2.Den delen av skalaen som ligger utenfor måleområdet, behøver ikke å være påført tall.

2.3.Mellomrommet mellom gradinndelinger som tilsvarer en hastighetsforskjell på 10 km/t, må ikke være under 10 mm.

2.4.På en måler med viser må avstanden mellom viser og skala ikke være over 3 mm.

3. Tidsmåler (ur)

Tidsmåler må være synlig på utsiden av apparatet og må kunne avleses klart, lett og utvetydig.

c) Apparater for registrering

1. Alminnelige bestemmelser

1.1.Alle fartsskrivere, uansett hvilken form diagramskiven har (strimmel eller skive), skal ha et merke som gjør det mulig å sette diagramskiven inn riktig, slik at den tid uret viser, stemmer overens med tidsangivelsen på diagramskiven.

1.2.Den mekanisme som trekker frem diagramskiven, skal være slik konstruert at den kan beveges uten slark og fritt kan settes inn og tas ut.

1.3.Når diagramskiven har skiveform, skal den være kontrollert av urmekanismen. I slike tilfeller må skivens rotasjonsbevegelse være jevn og ensartet, med en minimumshastighet på 7 mm/t målt på den innerste kanten av den rundingen som markerer grensen for sonen der hastigheten blir registrert.

For skrivere med strimmelregistrering der fremdriften kontrolleres av urmekanismen, skal bevegelsen i rett linje fremover være minst 10 mm/t.

1.4.Registrering av tilbakelagt veistrekning, kjøretøyets hastighet og åpning av boksen med diagramskiver skal være automatisk.

2. Måling av tilbakelagt veistrekning

2.1.En tilbakelagt strekning på en kilometer skal på diagrammet avtegnes som minst en millimeters avvik på den tilsvarende koordinat.

2.2.Også ved hastigheter på yttergrensen av det målbare område, må registreringen av tilbakelagt veistrekning være klart leselig.

3.Måling av hastighet

3.1.Skrivestiften skal normalt bevege seg i linje og vinkelrett på diagrammets bevegelsesretning, uansett hvilken form diagrammet har.

Likevel kan stiften bevege seg i bue, dersom det er tatt hensyn til følgende forhold:

-merket etter skrivestiften må være vinkelrett på den midterste omkrets i det felt som er reservert for hastighetsregistrering (ved diagramskive i skiveform) eller på aksen (ved diagramskive i strimmelform),

-forholdet mellom radien i den kurve skrivestiften trekker opp og bredden på det felt som er beregnet for registrering av hastighet, må ikke være mindre enn 2,4:1 uansett hvilken form diagramskiven har,

-strekene som inndeler tidsskalaen, skal krysse feltet for registrering på en måte som tilsvarer radien i den bue som dannes av sporet etter skrivestiften. Avstanden mellom strekene må tilsvare høyst en time.

3.2.En endring av hastigheten på 10 km/t skal vises i registreringen som en endring på minst 1,5 mm på den tilsvarende koordinat.

4. Måling av tid

4.1.Fartsskriveren må være konstruert på en slik måte at det er mulig, eventuelt ved hjelp av en bryter, å registrere automatisk og separat fire tidsgrupper, som angitt i artikkel 15 i forordningen.

4.2.Det må være mulig å skille de ulike tidsgrupper klart fra hverandre på grunnlag av skrivesporenes utseende, deres innbyrdes stilling og om nødvendig ved hjelp av de tegn som er angitt i artikkel 15.

Hva de enkelte tidsgrupper angir, skal fremgå på diagramskiven av strekenes tykkelse eller på en annen måte som gir minst like god mulighet for å lese og fortolke skiven.

4.3.I kjøretøyer som har en bemanning på flere førere, skal registreringene i nr. 4.1. føres på to atskilte skiver, en for hver fører. I slike tilfeller skal de enkelte skiver trekkes frem enten av den samme mekanisme eller av atskilte, men synkroniserte mekanismer.

d) Lukkemekanismer

1.Boksen som inneholder diagramskiven eller -skivene og innretningen for innstilling av uret, skal ha lås.

2.Hver gang boksen som inneholder diagramskiven eller -skivene og innretningen for innstilling av uret blir åpnet, skal det automatisk registreres på skiven eller skivene.

e) Merking

1.På fartsskriverens skala skal det finnes følgende merking:

-i umiddelbar nærhet av det tallet måleren for tilbakelagt veistrekning viser, måleenheten for tilbakelagt veistrekning, forkortet "km",
-i umiddelbar nærhet av fartsskalaen, merket "km/t",
-fartsmålerens måleområde, forkortet "Vmin ...km/t, Vmaks ...km/t". Denne merkingen kan sløyfes, dersom den står på fartsskriverens plate for typebeskrivelsen.

Disse krav gjelder likevel ikke for fartsskrivere som er godkjent før 10. august 1970.

2.På platen for typebeskrivelse som skal utgjøre en fast del av fartsskriveren, skal det finnes følgende opplysninger, som skal være synlige når fartsskriveren er installert:

-produsentens navn og adresse,
-produksjonsnummer og fremstillingsår,
-godkjenningsmerke for fartsskrivertypen,
-fartsskriverens konstant i formen "k= ...omdr./km" eller "k= ...imp/km",
-eventuelt fartsmålerens måleområde i den form som er angitt i nr. 1,
-dersom instrumentenes følsomhet overfor hellingsvinkelen kan påvirke registreringene utover det tillatte, skal den tillatte hellingsvinkel angis slik:
+?
?

-y

der ? er den vinkel målt fra fartsskriverens forside i vannrett stilling (med riktig side opp) som fartsskriveren er justert for, og ? og y representerer henholdsvis øvre og nedre grense for tillatt avvik fra justeringsvinkelen ?.

f)Største tillatte avvik (optiske instrumenter og apparater for registrering)

1. Under utprøving før installering:

a)tilbakelagt veistrekning:
± 1% av den faktiske veistrekning, som skal være minst 1 km,
b)hastighet:
± 3 km/t mer eller mindre enn den faktiske hastighet,
c)tid:
± 2 minutter pr. dag med maksimum 10 minutter etter sju dager, når den tid uret kan gå uten å trekkes opp, ikke er kortere enn denne periode.

2. Ved installering:

a)tilbakelagt veistrekning:
± 2% av den faktiske strekning, som skal være minst 1 km,
b)hastighet:
± 4 km/t i forhold til den faktiske hastighet,
c) tid:
± 2 minutter pr. dag, eller
± 10 minutter etter sju dager.

3. I drift:

a)tilbakelagt veistrekning:
± 4% av den faktiske strekning, som skal være minst 1 km,
b)hastighet:
± 6 km i forhold til den faktiske hastighet,
c) tid:
± 2 minutter pr. dag, eller
± 10 minutter etter sju dager.

4.De tillatte avvik under nr. 1, 2 og 3 gjelder ved temperaturer mellom 0 og 40 ?C; temperaturen skal måles i umiddelbar nærhet av apparatet.

5.Måling av de maksimumsavvik som er oppført under nr. 2 og 3, skal finne sted under de forhold som er nevnt i avsnitt VI.

IV. DIAGRAMSKIVER

a) Alminnelige bestemmelser

1.Diagramskivene skal være av en kvalitet som ikke hindrer fartsskriveren i å fungere normalt, og som sikrer at de registreringer som gjøres, ikke slettes og at de forblir lette å lese og identifisere.

Diagramskivene skal beholde sin størrelse og bevare alle opptegnelser som gjøres på dem ved normal fuktighet og temperatur.

Det må dessuten være mulig å skrive inn på diagramskivene de opplysninger som er nevnt i artikkel 15 nr. 5 i forordningen uten at dette skader diagramskivene eller gjør det vanskeligere å lese av opplysningene.

Under normale lagringsforhold skal registreringene være tydelige å lese i minst ett år.

2.Diagramskivene må ha en registreringskapasitet på minst 24 timer, uansett form.

Dersom flere skiver er forbundet med hverandre for å øke den sammenhengende registreringskapasitet uten inngrep fra mannskapets side, må forbindelsen mellom de enkelte skiver være utført slik at det ikke blir brudd eller overlappinger i registreringen ved overgang fra en skive til en annen.

b) Skrivefelter og inndelingen av dem

1. Diagramskivene skal ha følgende skrivefelter:
-et felt reservert utelukkende for registrering av hastighet,
-et felt reservert utelukkende for registrering av tilbakelagt veistrekning,
-et eller flere felter for registrering av kjøretid, annen arbeidstid eller tid stått til rådighet, avbrytelser i arbeidet og hviletider for førerne.

2.Skrivefeltet for registrering av hastighet skal minst ha inndeling for hver 20 km/t. Den hastighet som tilsvarer delestreken, skal angis i tall ved hver delestrek i inndelingen. Forkortelsen km/t skal finnes minst ett sted innenfor skrivefeltet. Den siste delestreken skal falle sammen med øverste del av måleområdet.

3.Feltet for registrering av tilbakelagt veistrekning må være inndelt på en måte som gjør det lett å lese antall kjørte kilometer.

4.Feltet for registrering av tid nevnt i nr. 1 må ha en merking som gir et klart og utvetydig skille mellom ulike tidsgrupper.

c)Opplysninger trykt på diagramskiven

På hver diagramskive skal være trykt:
-produsentens navn, adresse eller firmamerke,
-godkjenningsmerke for type diagramskive,
-godkjenningsmerke for den type fartsskriver eller de typer fartsskrivere som diagramskiven kan brukes i,
-fartsmåleområdets øverste grense i km/t.

På hver diagramskive skal det dessuten minst være påtrykt en tidsskala som muliggjør en direkte avlesning av tiden med 15 minutters mellomrom, mens hvert intervall på fem minutter skal kunne bestemmes med letthet.

d)Åpen plass til håndskrevne angivelser

På diagramskiven skal det være avsatt plass til at føreren kan skrive minst følgende opplysninger:
-førerens etternavn og fornavn,
-tid og sted for begynnelse og avslutning for bruk av diagramskiven,
-registreringsnummer eller -numre for kjøretøyer som føreren har hatt ansvar for mens diagramskiven har vært i bruk,
-kilometerstand for det eller de kjøretøyer føreren har hatt ansvar for mens diagramskiven har vært i bruk,
-tidspunkt for skifte av kjøretøy.

V. INSTALLERING AV FARTSSKRIVER

1.Fartsskriveren skal være slik plassert i kjøretøyet at føreren fra førersetet har god oversikt over fartsmåler, kilometerteller og ur, og samtidig må alle deler, innbefattet forbindelsesledd, være beskyttet mot tilfeldige uhell.

2.Fartsskriverens konstant må kunne tilpasses kjøretøyets kilometerfaktor ved hjelp av en egnet innretning kalt adapter.

Kjøretøyer med bakakselreduksjoner må være utstyrt med en omkoblingsinnretning som automatisk tilpasser de forskjellige utvekslingsforhold til det utvekslingsforhold som er brukt ved tilpasning av fartsskriveren til kjøretøyet.

3.Når fartsskriveren er utprøvd etter første installering, skal en installasjonsplate plasseres lett synlig i kjøretøyet, ved siden av fartsskriveren eller på den. Etter at godkjent installatør eller verksted har undersøkt fartsskriveren og funnet at det er nødvendig å foreta endringer i installasjonen, skal installasjonsplaten skiftes ut med en ny.

Platen skal minst gi følgende opplysninger:

-den godkjente installatørs eller det godkjente verksteds navn, adresse eller firmamerke,
-kjøretøyets kilometerfaktor i formen "w = ...omdr/km" eller "w= ...imp/km",
-dekkenes rulleomkrets i formen "l= ...mm",
-dato for måling av kjøretøyets kilometerfaktor og dekkenes rulleomkrets.

4.Forsegling

Følgende deler skal forsegles:

a)installasjonsplaten, med mindre den er montert slik at den ikke kan fjernes uten at innskriften blir ødelagt,
b)de to endene av forbindelsen mellom fartsskriveren og kjøretøyet,
c)den egentlige adapter og forbindelsen mellom den og de øvrige deler av kjøretøyet,
d)innretningen for omkobling i kjøretøyer med flere bakakselreduksjoner,
e)adapterens og omkoblingsinnretningens forbindelser med de øvrige deler av anlegget,
f)de bokser som er omhandlet i avsnitt III bokstav a) nr. 7.2.

I særlige tilfeller kan det kreves andre forseglinger i forbindelse med typegodkjenning av fartsskrivere, og det bør da angis i godkjenningsbeviset hvor disse forseglinger skal plasseres.

Bare forseglinger av de forbindelsene som er nevnt under bokstav a), c) og e) kan fjernes i nødsfall. Alle brudd på forseglingene må gis en skriftlig begrunnelse, som kan stilles til rådighet for vedkommende myndighet.

VI. ETTERPRØVING OG KONTROLL

Medlemsstatene skal utpeke de organer som skal foreta etterprøving og kontroll.

1. Godkjenning av nye og reparerte instrumenter

Hver enkelt fartsskriver, ny eller reparert, skal ha godkjenning for at den virker godt og gir nøyaktige registreringer innenfor de rammene som er fastlagt for tillatte avvik i avsnitt III bokstav f) nr. 1, ved at det gjøres forseglinger i samsvar med avsnitt V nr. 4 bokstav f).

Medlemsstatene kan for dette formålet innføre en første etterprøving, som består av kontroll med og bekreftelse på at en ny eller reparert fartsskriver svarer til kravene i forordningen med vedlegg, eller de kan delegere myndighet til å gi godkjenning til produsentene eller deres representanter.

2. Installering

Når en fartsskriver installeres i et kjøretøy, skal den i sin helhet oppfylle bestemmelsene som gjelder tillatte maksimale avvik fastsatt i avsnitt III bokstav f) nr. 2.

Utprøvingen skal gjøres av en godkjent installatør eller et godkjent verksted, som da har ansvaret for dette.

3. Regelmessig kontroll

a)Regelmessige kontroller av fartsskrivere som er installert i kjøretøyer, skal finne sted minst annet hvert år og kan utføres bl.a. innenfor rammen av det tekniske tilsyn med motorvogner.

Følgende skal særlig kontrolleres:

-at fartsskriveren fungerer godt,
-at godkjenningsmerke finnes på skriveren,
-at installasjonsplaten finnes,
-at forseglingene på fartsskriveren og de øvrige delene av installasjonen ikke er skadet,
-dekkenes rulleomkrets.

b)Kontrollen med overholdelse av bestemmelsene i avsnitt III bokstav f) nr. 3 om maksimale tillatte avvik under drift skal utføres minst en gang hvert sjette år, med adgang for den enkelte medlemsstat til å foreskrive kortere mellomrom for kjøretøyer som er registrert på vedkommende stats territorium. Slike kontroller må medføre at installasjonsplaten blir skiftet ut.

4. Måling av feil

Måling av feil under installering og bruk skal gjøres under følgende forhold, som skal betraktes som normale prøvingsforhold:
-kjøretøyet uten last i normal kjørbar stand,
-dekktrykk i samsvar med produsentens anvisninger,
-dekkslitasje innenfor de grenser som er fastsatt i gjeldende bestemmelser,
-kjøretøyets bevegelse: kjøretøyet må bevege seg for egen motor i en rett linje på jevnt underlag med en fart på 50 ± 5 km/t; kontrollen kan også utføres på en egnet prøvestand, under forutsetning av at den er like nøyaktig.

____________

VEDLEGG II

TYPEGODKJENNINGSMERKE OG -BEVIS

I. GODKJENNINGSMERKE

1.Godkjenningsmerket skal bestå av:
-et rektangel med en innskrevet "e" etterfulgt av et kodetall eller en kodebokstav for den stat som har utferdiget typegodkjenningen, i samsvar med følgende:

Belgia 6
Danmark 18
Tyskland 1
Hellas GR
Spania 9
Frankrike 2
Irland IRL
Italia 3
Luxembourg 13
Nederland 4
Portugal 21
Det forente kongerike 11

-et nummer for typegodkjenning som tilsvarer nummeret på det godkjenningsbevis som er utstedt for denne type fartsskriver eller diagramskive, festet et sted i umiddelbar nærhet av rektangelet.

2.Godkjenningsmerket skal stå på installasjonsplaten for hver fartsskriver og på hver diagramskive. Det må ikke kunne utslettes og skal alltid være lett leselig.

3.Målene for godkjenningsmerket er angitt nedenfor i mm og betegner minstemål. Forholdet mellom de oppgitte mål må ikke endres.(7)II. TYPEGODKJENNING SBEVIS

Den medlemsstat som har foretatt en typegodkjenning, skal utstede et godkjenningsbevis til søkeren etter malen nedenfor. Til underretning for andre medlemsstater om innvilgede typegodkjenninger eller om eventuelle tilbakekallelser, skal medlemsstatene benytte kopier av dette dokument.TYPEGODKJENNINGSBEVIS


1. Navn på vedkommende myndighet .......................

Meddelelse om (8):
- godkjenning av en type fartsskriver
- tilbakekallelse av godkjenning for en type fartsskriver
- godkjenning av en type diagramskive
- tilbakekallelse av godkjenning for en type diagramskiveTypegodkjenning nr. ...


1. Varemerke eller navn .................................
2. Navn på type eller modell ............................
3. Produsentens navn ....................................
4. Produsentens adresse .................................
......................................................
5. Forelagt for typegodkjenning den .....................
6. Utprøvd av ...........................................
7. Utprøvingsrapportens dato og nummer ..................
8. Dato for typegodkjenningen ...........................
9. Dato for tilbakekallelse av typegodkjenning ..........
10. Fartsskrivertype eller -typer som diagramskiven er beregnet til bruk for ................................
......................................................
11. Sted .................................................
12. Dato .................................................
13. Vedlegg (beskrivelser m.v.) ..........................14. Merknader
.....................
(underskrift)

(1)EFT nr. C 100 av 12.4.1984, s. 3, og EFT nr. C 223 av 3.9.1985, s. 5.
(2)EFT nr. C 122 av 20.5.1985, s. 168.
(3)EFT nr. C 104 av 25.4.1985, s. 4, og EFT nr. C 303 av 25.11.1985, s. 29.
(4)EFT nr. L 164 av 27.7.1970, s. 1.
(5)EFT nr. L 334 av 24.12.1977, s. 11.
(6)EFT nr. L 370 av 31.12.85, s. 1.
(7)Disse tall er gitt bare som eksempel.
(8)Stryk det som ikke passer.
??385R3821.NOR/1