380L0155.NOR

Council Directive of 21 January 1980 concerning the coordination of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to the taking up and pursuit of the activities of midwives


RÅDSDIREKTIV

av 21. januar 1980

om samordning av lover og forskrifter om adgang til
å starte og utøve jordmorvirksomhet

(80/155/EØF)


RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR (

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 49, 57 og 66,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Europaparlamentet(2),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité(3), og

ut fra følgende betraktninger:

I henhold til traktatens artikkel 57 skal det gjennomføres samordning av lover og forskrifter om adgang til å starte og utøve virksomhet som jordmor. Av hensyn til folkehelsen bør det innen Fellesskapet tas sikte på en felles definisjon av de aktuelle yrkesutøveres virkefelt og utdannelse. Med henblikk på dette har det ikke vært ønskelig å pålegge medlemsstatene et ensartet utdannelsesprogram. De bør tvert imot ha størst mulig frihet til å organisere sin undervisning. Den beste løsning er derfor å fastsette minimumsnormer.

Den samordning som fastsettes i dette direktiv, utelukker ikke en senere samordning.

Når det gjelder utdannelsen, skjelner de fleste medlemsstatene for tiden ikke mellom jordmødre som utøver sin virksomhet som lønnsmottakere og de som er selvstendig næringsdrivende. Av denne grunn synes det nødvendig å utvide anvendelsen av dette direktiv til også å omfatte jordmødre som er lønnsmottakere (

VEDTATT DETTE DIREKTIV:


Artikkel 1

1. Medlemsstatene skal for adgang til å starte og utøve virksomhet som jordmor under de titler som er nevnt i artikkel 1 i direktiv 80/154/EØF(4), kreve et diplom, eksamensbevis eller annet kvalifikasjonsbevis for jordmødre som nevnt i artikkel 3 i nevnte direktiv, som garanterer at den aktuelle person i løpet av sin utdannelse har ervervet:

a)tilstrekkelig kjennskap til de vitenskaper som jordmorvirksomheten bygger på, særlig obstetrikk og gynekologi;

b)tilstrekkelig kjennskap til yrkets etikk og lovgivning;

c)inngående kjennskap til biologiske funksjoner, obstetrisk og neonatal anatomi og fysiologi, samt kjennskap til sammenhengen mellom menneskets helse og dets fysiske og sosiale miljø og dets adferd;

d)tilstrekkelig klinisk erfaring ervervet på godkjente institusjoner under tilsyn av personale som er kvalifisert innen jordmorvirksomhet og obstetrikk;

e)nødvendig innsikt i utdannelsen av helsepersonell og erfaring i samarbeid med dette personell.

2. Den utdannelse som er nevnt i nr. 1, skal minst omfatte:

(enten en heltidsutdannelse til jordmor som skal omfatte minst tre års praktiske og teoretiske studier; adgang til denne utdannelsen skal minst kreve fullført ti års allmennskole,

(eller heltidsutdannelse til jordmor på minst 18 måneder, der det for adgang kreves et diplom, eksamensbevis eller annet kvalifikasjonsbevis for sykepleiere i alminnelig sykepleie som nevnt i artikkel 3 i direktiv 77/452/EØF(5).

3. Den jordmorutdannelse som er nevnt i nr. 2 første strekpunkt, skal minst omfatte de fag som er nevnt i det utdannelsesprogram som er oppført i vedlegget.

Den utdannelse som er nevnt i nr. 2 annet strekpunkt, skal minst omfatte de av fagene i utdannelsesprogrammet i vedlegget som ikke omfattes av en tilsvarende undervisning i sykepleierutdannelsen.

4. Medlemsstatene skal påse at det lærested som utdanner jordmødre, er ansvarlig for samordningen av teori og praksis i det samlede studieprogram.

Den teoretiske og tekniske undervisning som er nevnt i del A i vedlegget, skal være avpasset etter og samordnet med den kliniske jordmorundervisning som er nevnt i del B i samme vedlegg, slik at kunnskaper og erfaring som nevnt i nr. 1 kan erverves på tilfredsstillende måte.

Den kliniske jordmorundervisning skal foregå i form av praktisk undervisning under tilsyn på sykehusavdelinger eller i annen helsetjeneste godkjent til dette formål av vedkommende myndigheter eller organer. Under denne utdannelsen skal jordmorelevene delta i vedkommende avdelingers virksomhet i den grad denne har utdannelsesmessig verdi. De skal opplæres i det ansvar som er knyttet til jordmorvirksomhet.


Artikkel 2

Etter en periodisk vurdering av resultatene av de forskjellige utdannelsesveier som er fastsatt i artikkel 1 nr. 2, skal Kommisjonen avlegge rapport til Rådet første gang seks år etter at det er gitt underretning om dette direktiv. Denne vurdering skal foretas med bistand fra Den rådgivende komité for jordmorutdannelse.

Avhengig av resultatene av denne vurdering, skal Kommisjonen fremlegge endringsforslag med henblikk på å tilnærme de minimumskriterier som er fastsatt for nevnte utdannelsesveier til de vilkår som er fastsatt i artikkel 2 nr. 1 første strekpunkt første understrekpunkt og annet strekpunkt i direktiv 80/154/EØF. Rådet skal straks treffe avgjørelse om disse forslag.


Artikkel 3

Uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 1, kan medlemsstatene tillate deltidsutdannelse på vilkår godkjent av vedkommende nasjonale myndigheter.

Den samlede varighet av deltidsutdannelsen kan ikke være kortere enn heltidsutdannelsens varighet. Utdannelsens nivå kan ikke senkes fordi den foregår på deltid.


Artikkel 4

Medlemsstatene skal påse at jordmødrene minst har rett til å starte og utøve følgende virksomhet:

1. å gi fullgod informasjon og råd om familieplanlegning;

2.å konstatere graviditet og overvåke normale svangerskap, foreta de undersøkelser som er nødvendige for å overvåke utviklingen av normale svangerskap;

3.å foreskrive eller gi råd om de undersøkelser som er nødvendige for tidligst mulig å diagnostisere risikosvangerskap;

4.å lage et program for de fremtidige foreldres forberedelse til sin rolle, sørge for en fullstendig forberedelse til fødselen og gi råd om hygiene og ernæring;

5.å pleie og bistå kvinnen under fødselen og overvåke fosterets tilstand i livmoren ved hjelp av egnede kliniske og tekniske midler;

6.å forestå spontane fødsler, herunder om nødvendig å foreta episiotomi, og i nødsfall foreta forløsning ved setefødsel;

7.å gjenkjenne tegn hos mor eller barn som tyder på unormale forhold som gjør det nødvendig med henvisning til lege, og å bistå legen om nødvendig; treffe de nødvendige nødstiltak i legens fravær, spesielt manuell morkakeløsning, eventuelt etterfulgt av manuell undersøkelse av livmoren;

8.å undersøke og pleie den nyfødte; ta alle nødvendige initiativer i nødstilfeller og eventuelt foreta øyeblikkelig gjenopplivning;

9.å pleie og overvåke moren i tiden etter fødselen og gi alle nødvendige råd om spedbarnsstell med henblikk på å gjøre det mulig for moren å sikre den best mulige utvikling av det nyfødte barn;

10. å gjennomføre behandling som er foreskrevet av lege;

11. å utarbeide de nødvendige skriftlige rapporter.


Artikkel 5

Dette direktiv får også anvendelse på statsborgere i medlemsstatene som i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 1612/68 av 15. oktober 1968 om den frie bevegelighet for arbeidstakere innen Fellesskapet(6) utøver eller kommer til å utøve som lønnsmottakere, virksomhet som nevnt i artikkel 1 i direktiv 80/154/EØF.


Artikkel 6

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv innen tre år etter at det er meddelt dem, og skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det område dette direktiv omhandler.


Artikkel 7

Dersom det i en medlemsstat oppstår betydelige vanskeligheter på visse områder ved anvendelsen av dette direktiv, skal Kommisjonen undersøke vanskelighetene i samarbeid med denne stat og skal innhente uttalelse fra den komité av høyere tjenestemenn innen helsevesenet som er opprettet ved beslutning 75/365/EØF(7), endret ved vedtak 80/157/EØF(8).

Kommisjonen skal eventuelt fremlegge relevante forslag for Rådet.


Artikkel 8

Senest seks år etter at det er gitt underretning om dette direktiv, skal Rådet etter forslag fra Kommisjonen og etter å ha innhentet uttalelse fra den rådgivende komité treffe avgjørelse om unntaksbestemmelsen i vedleggets del B nr. 3 skal fjernes eller få sitt omfang redusert.


Artikkel 9

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 21. januar 1980.

For Rådet

G. MARCORA

Formann


VEDLEGG

UTDANNELSESPROGRAM FOR JORDMØDRE

Utdannelsesprogrammet for å få diplom, eksamensbevis og annet kvalifikasjonsbevis for jordmødre, omfatter følgende to deler:

A. TEORETISK UNDERVISNING

a) Grunnleggende fag

1. Grunnleggende anatomi og fysiologi

2. Grunnleggende patologi

3.Grunnleggende bakteriologi, virologi og parasittologi

4.Grunnleggende biofysikk, biokjemi og radiologi

5. Pediatri, særlig med hensyn til nyfødte

6.Hygiene, helselære, forebyggende medisin, tidlig diagnostisering av sykdommer

7.Ernæring og dietetikk, særlig med hensyn til kvinner, nyfødte og spedbarn

8.Grunnleggende sosiologi og sosialmedisinske spørsmål

9. Grunnleggende farmakologi

10. Psykologi

11. Undervisningsprinsipper og -metoder

12.Helse- og sosiallovgivning og helsevesenets organisering

13. Yrkets etikk og lovgivning

14. Seksualundervisning og familieplanlegning

15. Mors og barns rettsbeskyttelse

b) Spesielle fag for jordmorvirksomhet

1. Anatomi og fysiologi

2. Embryologi og fosterets utvikling

3. Svangerskap, fødsel og barselperiode

4. Gynekologisk og obstetrisk patologi

5.Forberedelse til fødselen og til foreldrerollen, herunder psykologiske aspekter

6.Fødselforberedelse (herunder kjennskap til og bruk av teknisk utstyr i obstetrikken)

7. Analgesi, anestesi og gjenopplivning

8. Den nyfødtes fysiologi og patologi

9. Pleie av og tilsyn med den nyfødte

10. Psykologiske og sosiale faktorer


B. KLINISK UNDERVISNING

Denne undervisning skal foregå under hensiktsmessig tilsyn:

1.Rådgivning for gravide kvinner, innbefattet minst 100 prenatale undersøkelser

2. Tilsyn med og pleie av minst 40 fødende kvinner

3.Eleven skal selv ta imot barnet ved minst 40 fødsler; når dette antall ikke kan nås på grunn av mangel på fødende, kan antallet reduseres til minimum 30, forutsatt at eleven deltar aktivt i arbeidet ved ytterligere 20 fødsler

4. Aktiv deltakelse i en eller to setefødsler

5.Praktisk gjennomføring av episiotomi og innføring i sutur

6.Tilsyn med og pleie av 40 kvinner som er utsatt for risiko i forbindelse med svangerskapet, fødselen og i tiden etter fødselen

7.Tilsyn med og pleie av minst 100 kvinner som nettopp har født, og friske nyfødte barn

8.Tilsyn med og pleie av mødre og nyfødte, herunder for tidlig og for sent fødte barn, samt undervektige og syke nyfødte

9.Pleie av patologiske tilfeller innen gynekologi og obstetrikk samt sykdommer hos nyfødte og spedbarn

10.Innføring i pleie av generelle patologiske tilfeller innen medisin og kirurgi
(1)EFT nr. C 18 av 12.2.1970, s. 1.
(2)EFT nr. C 101 av 4.8.1970, s. 26.
(3)EFT nr. C 146 av 11.12.1970, s. 17.
(4)EFT nr. L 33 av 11.2.1980, s. 1.
(5)EFT nr. L 176 av 15.7.1977, s. 1.
(6)EFT nr. L 257 av 19.10.1968, s. 2.
(7)EFT nr. L 167 av 30.6.1975, s. 19.
(8)EFT nr. L 33 av 11.2.1980, s. 15.
??380L0155.NOR/1